Plicní.eu s.r.o. Letenská 1183, Rožnov pod Radhoštěm, telefon: +420 571 660 116


Očkování vysoce rizikových pacientů proti Covid-19

Radou vlády pro zdravotní rizika bylo rozhodnuto o umožnění očkování vysoce rizikových pacientů v očkovacích místech prostřednictvím registrace v centrálním rezervačním systému, a to pomocí unikátního kódu,.
Unikátní kód, který poskytneme u nás zaregistrovaným pacientům, kteří v souladu se stanovenou prioritizací cílových skupin v rámci očkovací kampaně na základě Metodického pokynu pro očkovací kampaň (Plán provedení)  patří k osobám ohroženým covidem-19 z důvodu jejich zdravotního stavu. Tito pacienti kód následně mohou (po dobu jeho platnosti, která je aktuálně omezena do 30.4.2021) použít k registraci k očkování přes centrální rezervační systém (https://crs.mzcr.cz).
Naší cestou bude poskytován unikátní kód pacientům dle zdravotní indikace, a to způsobem:

  1. Návštěvou ambulance ve dnech pondělí,úterý,středa, čtvrtek pouze v době 14:00 až 14:30 hodin.(mimo tuto dobu probíhá běžná činnost ambulance)

  2. Telefonním hovorem na pevnou linku 571660116 ve dnech pondělí –čtvrtek v době 14:až 14:30

Kódy budou poskytovány pouze pacientům s diagnózami a zdravotními stavy určenými v dané fázi očkování, a to tak, aby bylo co nevíce zamezeno jejich užití neoprávněnou osobou.. Na očkovacím místě se pak pacient musí prokázat poslední lékařskou zprávou potvrzující dané onemocnění. Není přitom třeba, aby mu zpráva byla za tímto účelem speciálně vystavována. Bez této zprávy nebude pacientovi na očkovacím místě umožněno očkování. Očkování nebude prováděno v plicní ambulanci, ale místo vybrané klientem při rezervaci termínu očkovaní přes centrální rezervační systém.

V tuto chvíli se předávají pouze
kódy pouze osobám ve skupině „chroničtí pacienti – vyšší priorita“ na základě seznamu diagnóz (zdravotních stavů podle metodického pokynu pro očkovací kampaň).O možnosti předávání kódů osobám ve skupině „chroničtí pacienti – nižší priorita“ Vás budeme dále informovat podle dostupnosti očkovacích látek v ČR.

Registrace pro osoby s chronickým onemocněním do CRS budou spuštěny dne 24. března 2021 s tím, že zájemci o očkování se
od tohoto data mohou zaregistrovat na očkovací místa. K potvrzení registrace bude nutné zadat zmíněný unikátní kód. Podle dostupnosti očkovacích látek budou následně registrovaní zájemci o očkování vyzváni zvoleným očkovacím místem k provedení rezervace konkrétního termínu očkování (bude jim zaslána zvací SMS s PIN2 s oznámením o možnosti rezervace termínu do rezervačního systému https://rezervace.mzcr.cz na očkovacím místě podle výběru).

Informace pro pacienty:

  • Váš ošetřující lékař posoudil Váš zdravotní stav a jelikož žijete s onemocněním, které se pojí s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19, poskytl Vám unikátní kód, pomocí něhož se můžete přihlásit k očkování proti covid-19 na stránce https://crs.mzcr.cz. Tam naleznete též informace k procesu registrace a rezervace.

  • V přihlašovacím formuláři zaškrtnete políčko „osoba s chronickým onemocněním“ a vyberete si preferované očkovací místo. Prosíme, pokud můžete, zvolte očkovací místo doporučené Vaším lékařem.

  • Kód má omezenou platnost, a to do 30. dubna 2021.

  • Na očkovací místo si prosím přineste průkaz totožnosti a lékařskou zprávu potvrzující Vás zdravotní stav. Nemusí být nově vystavena Vaším lékařem, postačí ta z poslední návštěvy. Bez této zprávy Vám na očkovacím místě nebude umožněno očkování.

  • Kód je určen pouze Vám, nepředávejte ho ani nesdělujte jakékoli jiné osobě. Neoprávněné nakládání s kódem, včetně jeho zveřejnění či poskytnutí neoprávněné osobě, může být postiženo podle zákona.

  • Díky umožnění přednostního očkování zranitelných osob napomůžeme nejen jejich efektivní ochraně, ale též stabilizaci poskytování zdravotních služeb v ČR.

  Název skupiny

Vydefinované diagnózy / zdravotní stavy na základě vyjádření příslušné odborné společnosti ČLS JEP

chroničtí pacienti - vyšší priorita

závažné dlouhodobé onemocnění plic (pacient je v péči specializované ambulance nebo je léčen podáváním kyslíku v domácím prostředí)

idiopatická plicní fibróza (IPF) a jiné intersticiální plicní procesy ve sledování pneumologa
• chronická obstrukční plicní nemoc druhého a vyššího stupně na pravidelné léčbě ve sledování pneumologa
• bronchiektázie jakéhokoli původu ve sledování pneumologa
• cystická fibróza
• těžké astma v pravidelném sledování pneumologa nebo alergologa
• bronchogenní karcinom v léčbě ve sledování pneumologa či onkologa
• spánkové poruchy dýchání a/nebo respirační nedostatečnost z mimoplicních příčin (obezita, kyfoskolióza, neuromuskulární patologie) na domácí neinvazivní ventilační léčbě

chroničtí pacienti – nižší priorita (očkování v další fázi)

vrozený nebo získaný kognitivní deficit, vývojová porucha chování nebo porucha mobility, která významně ovlivňuje schopnost pochopit a/nebo dodržovat nastavená protiepidemická opatření, např. nošení roušky, dodržování 2 m rozestupů apod. 

psychotické poruchy (F2x – schizofrenie, schizoafektivní porucha, porucha s bludy).
• jedinci s poruchami vývoje intelektu (mentální retardace) a osoby s poruchami autistického spektra (PAS)
• pacienti s demencí

vzácné genetické onemocnění se zvýšeným rizikem závažného průběhu onemocnění covid-19

u vzácných onemocnění po dohodě s centrem vysoce specializované péče -jako doporučení lze použít metodiku dostupnou zde: https://www.vzacna-onemocneni.cz/images/dokumenty/ERN/Summary_ERN_COVID-19_Vaccination_DEF_CZ_Final.pdf

léčba nebo onemocnění závažně oslabující imunitní systém (pacient je v péči specializované ambulance)

pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni pravidelným podáváním imunoglobulinů s.c. nebo i.v. v dávce odpovídající substitučnímu dávkování
• pacienti se závažnými primárními imunodeficiencemi, kteří jsou léčeni dlouhodobou profylaktickou léčbou antibiotiky

osoba pravidelně a dlouhodobě pečující o osobu z jedné z výše uvedených kategorií

v další fázi

 
*